Další varianty

Podmínky akce

CANDY, spol. s r.o.
Hradčanská 403
530 06 Pardubice – Svítkov
IČO: CZ60108355

(dále jen CANDY)

Pořadatel se zavazuje:

  • k propagaci značek produktů CANDY,
  • předání propagačních materiálů CANDY všem aktivním účastníkům akce,
  • k uvedení značek produktů CANDY dohodnutou formou v tiskovinách a online stránkách
  • že do 10 dnů od konání akce kompletně vyplní Zprávu z akce

CANDY se zavazuje:

  • poskytnout věcné plnění ve formě propagačních balíčků
  • po vzájemné domluvě poskytnout další výhody a plnění

Další podmínky:

  • CANDY si vyhrazuje exkluzivitu v krmivech. Pokud není dohodnuto jinak, nesmí být na akci zastoupené jiné krmivo pro psy a kočky.
  • Je nepřípustné měnit obsah propagačních balíčků a vkládat je do jiných tašek nebo obalů.
  • V případě, že CANDY zjistí, že nebyla pořadatelem předána kompletní propagační kolekce všem účastníkům akce, nebo poskytovatel nedoloží objednateli, jakým způsobem naložil s poskytnutými předměty (plnění této smlouvy), nebo byl změněn obsah propagačních balíčků, může objednatel žádat finanční náhradu do výše celého věcného plnění.

Obě strany chápou tuto spolupráci jako vzájemně prospěšnou a vyváženou.